Sau đây là % chuẩn khi ép đồ
- Lưu ý tỷ lệ max là :

- Cộng 7 > 9 ( có luck ) = 75%
- Cộng 7 > 9 ( ko luck ) = 50%
- Cộng 10 = 50%
- Cộng 11 = 40%
- Cộng 12 = 25%
- Cộng 13 = 20%

Tỷ lệ Xoay Đồ :

- Vũ khí chaos max là = 60%
- Wing 1 Max là : 50%
- Wing 2 Max là : 40%
- Wing 3 Max là : 25%
- Quạ Tinh max là : 55%
- Chiến Mã max là : 50%

Các bạn tham khảo nhé !