Với item vũ khí rồng :
Chỉ drop tại Huyết Lâu 7 tất cả các server - Tỷ lệ drop 5%