Đề nghị ADMIN nên bán B và S trong game = zen thì zen mới có giá trị trong game