tỷ lệ đập thành công của các ngọc custom trong sever máy chủ phục hưng

ngọc exl : 20 %

ngọc level : 20%

ngọc thần : 20%

ngọc luck : 100%

ngọc skill : 100%

ngọc option : 100%